Цели

Политика по Качеството на „Автоактив” ООД

Сертификат Автоактив ООДПолитика по качествоПолитиката на „Автоактив” ООД, декларирана от Висшето ръководство е да предоставя на своите клиенти резервни части и консумативи за товарни автомобили, ремаркета, полуремаркета и автобуси, които напълно да удоволетворяват изискванията и потребностите на клиентите.

„Автоактив” ООД е ангажирана да осъществява своите дейности на съвременно професионално ниво, като предоставя резервни части и консумативи на конкурентни цени, установява взаимоизгодни взаимоотношения с търговските си партньори, и изпълнява коректно договорените с тях условия.

„Автоактив” ООД се стреми непрекъснато да повишава нивото на удовлетореност на клиентите си, да  проучва техните потребности и очаквания, като използва тези данни за разширяване на гамата на предаганите видове и асортименти резервни части.

„Автоактив” ООД е внедрила и поддържа Система за управление на качеството, съотвестваща на изискванията на EN ISO 9001:2008, като се стреми да усъвършенства нейните процеси, ефективност и ефикасност.

„Автоактив” ООД поддържа екип от квалифициран, компетентен и мотивиран персонал, който осъзнава важността на своите действия по отношение на удовлетворяването на клиентите и повишаване на просперитета на фирмата.

Осъществяването на тази Политика по качеството се обезпечава с изпълнението на стратегическите и конкретни цели на фирмата за повишаване удоволетвореността на клиентите, качеството и конкурентно способността на предлаганите продукти и услуги.

Изпълнението на тук декларираната Политика по качеството се проверява за адекватност и съответствие с дейността на Организацията, чрез провеждане на Прегледи от Ръководството

Ръководството на „Автоактив” ООД се ангажира тази Политика да бъде разбрана, приложена и поддържана на всички нива в Организацията.